Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 20.09.2016 г.

   На поредното заседание на общинския съвет в Кубрат бяха разгледани и приети 11 докладни записки.
   Приета бе Наредба № 29 за определянето на условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. Прие се и Правилник за устройството и дейността на новосъздадения Център за подкрепа за личностно развитие - общински детски комплекс в Кубрат.
   С крехко мнозинство /12 гласа „за“ и 9 „против“/ бе приета информацията за изпълнението на бюджета на община Кубрат за полугодието. Планът за приходите и разходите е изпълнен в размер на 5 181 254 лв.
   Няколко докладни бяха свързани с общински имоти. Общинските съветници дадоха съгласието си за предоставяне на финансови средства в размер на общо 24 000 лв. от общинската фирма „Кубратска гора“ ЕООД на община Кубрат. Гласувано бе за учебната 2016 - 2017 г. да бъдат допуснати 37 маломерни паралелки и слети класове в общинските училища. За обезпечаване на учебния процес в тях са предвидени средства в размер на 116 780 лв. от собствените приходи на съответните училища. Утвърден бе списък от 51 учители, имащи право на транспортни разходи.
   Накрая общинският съвет даде съгласие за кандидатстване на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ в Кубрат с проект „Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане“ по „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.“.

 

Назад