Подписан договор за изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   На 05.08.2016 г. е подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Кубрат, представлявана от инж. Бюрхан Исмаилов, кмет на Община Кубрат и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ Наименованието му е „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“; наименование на процедура: „Услуги за ранно детско развитие“.
   Бенефициент е община Кубрат. Управляващ орган е Министерство на труда и социалната политика.
   Стойността на проекта е 342 064,00 лв.
   Срокът за изпълнение е до 31.12.2018 г.
   Цели на проекта:
   1. Разширяване обхвата на социалните услуги от комплексен тип в местната общност за подобряване готовността на децата от 0 до 7 години за включване в образователната система;
   2. Създаване на местна мрежа за социална подкрепа и формиране на родителски умения сред уязвими социални групи;
   3. Подобряване материалната база в Общината за повишаване качеството на услугите, свързани с грижата и развитието на децата от 0 до 7 години от уязвими социални групи.

 

 

Информационна брошура за проекта „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”, процедура „Услуги за ранно детско развитие“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад