Кубратските общински съветници се отчетоха

   В Кубрат се проведе поредното редовно заседание на общинския съвет. В дневния ред бяха включени 5 докладни записки.
   Направено бе изменение и допълнение на Решение № 72 по Протокол № 6 от 24 март 2016 г. на общинския съвет за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в землището на Кубрат за настаняване на пчелни семейства. Прието бе и учредяването на право на ползване за разполагане на пчелини в земи и гори от общинския горски фонд. Една от докладните бе свързана със заплащането на пътните разходи на медицинска сестра от с. Мъдрево до Кубрат и обратно.
   Единодушно бе приет отчетът за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първото полугодие на 2016 г. Проведени са 12 заседания на общинския съвет, от които 3 извънредни и са приети 90 решения. Постоянните комисии са провели 37 заседания.
   Накрая присъстващите бяха запознати с докланата записка на СНЦ „Гражданско сдружение Кубрат“ за подетата от него инициатива за изграждането на паметник на Хан Кубрат в града.

 

Назад