Съобщение от отдел "Местни данъци и такси"

   Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр.95 от 2009 г./, предприятията следва да подадат декларации по чл. 14 от ЗМДТ в срок до 30 юни 2010 г. за нежилищните имоти, придобити или върху които е учредено право на ползване преди 01.01.2010 г.
   За придобитите /или с учредено право на ползване/ след 01.01.2010 г. нежилищни имоти от предприятия е регламентирано задължение за подаване, както на декларация по чл. 17 от ЗМДТ, така и на декларация по чл. 14 от ЗМДТ в двумесечен срок от придобиването /от учредяване на правото на ползване/. Декларацията по чл. 14 се попълва винаги преди тази по чл. 17 за същия имот. За улеснение при попълването на данните, следва да се спазва поредността и вида на обектите в двете декларации.
   Декларациите се подават в отдел ”Местни данъци и такси”, намиращ се на ул. "Княз Борис І" № 1, придружени с копия от документа за собственост /нотариален акт, договор, актуална скица и др./

 

Назад