Обява за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, считано от стопанската 2016 - 2017 г.

   Със Заповед № 559 / 21.06.2016 г. на кмета на община Кубрат е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от пет години, считано от стопанската 2016 - 2017 г.

 

 

Пакет документи за изтегляне Версия за WinZip

 

Назад