Предстояща информационна кампания за проекта „Активност, обучение и заетост”

   На 22 юни 2016 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. ще се проведе информационно-разяснителна кампания за кандидатстване по проект BG05M9OP001-1.002-0073 „Активност, обучение и заетост” на площата пред НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ в Кубрат.
   Проектът „Активност, обучение и заетост” се изпълнява от Център за спешна медицинска помощ - Разград в партньорство с Център за спешна медицинска помощ - Търговище неправителствената организация "Международен алианц за развитие". Изпълнението му стартира на 26.04.2016 г., след сключването на договор № BG05M9OP001-1.002-0073-C01 / 26.04.2016 г. между Министерството на труда и социалната политика и ЦСМП - Разград. Проектът се изпълнява по процедура „Активни” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020. Общата стойност на проекта е 226 863,60 лв. като финансирането е предоставено изцяло от Инициативата за младежка заетост на Европейския съюз.
   Процедурата е съсредоточена върху идентифицирането и мотивирането на икономически неактивни младежи за активно поведение на пазара на труда с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование. Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.
   В проект „Активност, обучение и заетост“ ще имат възможност да се включат най-малко 71 неактивни младежи между 15 и 29 г., живеещи на територията на областите Разград и Търговище.
   За 30 от младежите ще бъде осигурено безплатно професионално обучение за професията „Парамедик“ като те ще имат възможност да получат и стипендии за времето на обучението. Всички успешно завършили обучението ще бъдат назначени на длъжност „Парамедик“ в ЦСМП-Разград и ЦСМП-Търговище. В резултат от информационната кампания, планирана в рамките на проекта, най-малко 27 младежи трябва да бъдат насърчени да се върнат в образователната система, а всички останали младежи да бъдат насочени към регистрация в Бюрата по труда за информация за други възможности за включване в пазара на труда.

 

 

Информационна брошура за проекта „Активност, обучение и заетост” Версия за Adobe Acrobat
Научете повече за проекта на www.aktivni-razgrad.eu

 

Назад