Публикуван проект на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат 2015 - 2020 г.

   Община Кубрат уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет-страницата на общината е публикуван Проект на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2015 - 2020 г.
   На основание чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците всички заинтересовани страни могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14 дневен срок от дата на публикуване на настоящото обявление, считано от 06.06.2016 г.
   Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки на електронната поща h.mehmed@kubrat.bg или в деловодството на община Кубрат.
   Лице за контакти: Хюлия Мехмед, тел. 0848 72020, вътр. 127.

 

 

Проект на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат 2015 - 2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад