Община Кубрат стана член на СНЦ „МИГ Завет“

   В Кубрат се проведе извънредно заседание на общинския съвет. Единствената точка в дневния ред бе „Членство на община Кубрат като юридическо лице в Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет“ /СНЦ „МИГ Завет“/.
   Във връзка с изпълнението на проект „Помощ за подготвителни дейности от СНЦ „МИГ Завет“ в партньорство със СНЦ „МИГ Кубрат“. Общинският съвет в Кубрат определи своите представители в него. В хода на изпълнение на одобрения проект, двете сдружения взеха решение за преобразуване с цел създаването на една обща местна инициативна група. Съгласно Решение № 2 на Окръжния съд в Разград дейността на СНЦ „МИГ Кубрат“ бе прекратена без ликвидация и е преобразувана чрез вливане в СНЦ „МИГ Завет“. Съгласно същото решение всички членове на кубратското сдружение са вече членове на СНЦ „МИГ Завет“, в това число и община Кубрат.
   Проектът за решение бе представен от кмета на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов. Общинските съветници единодушно дадоха съгласието си за членство на община Кубрат в качеството си на юридическо лице в СНЦ „МИГ Завет“. Община Кубрат участва с цялата си територия и всички населени места. За представител на община Кубрат във върховния колективен орган на сдружението - Общото събрание, бе определена Ренета Филипова - младши експерт „Европроекти“.

 

Назад