Община Кубрат обяви обществена поръчка за саниране на четири жилищни блока

   Във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по четири обособени позиции, включващи одобрените за саниране блокове в града. Те са съответно: бл. „Райна Княгиня“ на ул. „Иван Вазов“ №2, бл. „Хан Кубрат“ на ул. „Люлин планина“ №1 и „Юрий Гагарин“ №9, бл. „Захари Стоянов“ на ул. „Иван Вазов“ №6, бл. „Ангел Кънчев“ на ул. „Стефан Караджа“ №3.
   Прогнозната стойност на поръчката е 1 847 141 лв. без ДДС, а срокът на изпълнението й е 180 дни. Крайният срок за подаване на документите на кандидатите е 14 часа на 3 май 2016 г., а на следващия ден също в 14 часа ще започне отварянето на офертите. Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, която се формира от три показателя: срок на изпълнение - тежест 20, техническо предложение - 40 и предлагана цена - 40.

 

Назад