Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.04.2011 г.

   На 28.04.2011 г. от 10:30 ч. ще се проведе сесия на Общински съвет - Кубрат. Пълният дневен ред можете да видите оттук.
   Сред точките са:
   - приемане на общински план за енергийна ефективност за 2011 г.;
   - Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Кубрат 2011 – 2015 година и програма – 2011 г. за действие по изпълнение на Общинската стратегия в община Кубрат;
   - приемане Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.;
   - приемане на отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 2010 г.;
   - разпореждания с общински имоти;
   - приемане годишните счетоводни отчети на общинските ЕООД за 2010 година.

 

Назад