Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 24.03.2016 г.

   С едноминутно мълчание в началото на заседанието на общинския съвет бе почетена паметта на починалия известен кубратски лекар, дългогодишен общински съветник и почетен гражданин на Кубрат д-р Васил Куртев.
   След това се премина към деловата част. Изслушана бе и информация за борбата с престъпността и обществения ред на територията на община Кубрат за периода от началото на годината досега. Приеха се три нови наредби и Актуализиран документ на плана за развитие на община Кубрат за периода 2014 - 2020 г. за остатъка от периода на неговото действие. Направено бе допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.
   Съветниците гласуваха разкриването на социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 1 януари 2017 год. Тя ще бъде с капацитет 30 места, персонал - 6 щатни бройки и издръжка от 85 950 лв. Одобрена бе общата численост и структура на общинската администрация от 82 щатни бройки и на заетите във функциите и дейностите в община Кубрат - 38 щатни бройки,считано от влизане в сила на решението на общинския съвет. Утвърдена бе нова структура на ОП „Социални услуги“ - Кубрат.
   Накрая общинските съветници изразиха подкрепа за кандидатстване на църквите „Св. Успение Богородично“ в село Каменово и „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат с проекти за ремонт, реставрация и възстановяване на храмовете и прилежащите им пространства.

 

Назад