Самодейците от община Кубрат имат над 280 участия за миналата година

   На територията на община Кубрат функционират 15 народни читалища. Те активно работят за запазването на нематериалното културно наследство. За 2015 г. читалищните членове са 868.
   Във всяко читалище общият фонди ма библиотека, като общият фонд е 136 418 тома книги. В сравнение с 2014 г. техният брой значително се е увеличил. Това е и в резултат на положителното отношение на хората от общината към даряването на книги. За пример в това отношение са жителите на Кубрат и селата Сеслав, Каменово, Божурово, Тертер и Медовене. Важен елемент е и абонирането за периодични издания. В Кубрат те са 19, Севар - 5, Бисерци 4, Медовене - 3, Юпер-2 и Мъдрево - 1. Но за съжаление в 9 библиотеки няма нито един абонамент.
   Важна роля за съхраняването на автентичните фолклорни традиции и обичаи изпълняват самодейците от съставите и школите, създадени към културните институции. Броят на художествените състави е намалял с 3 и сега те са 46. Причина за това е демографският срив в общината.
   През миналата година читалищните състави са участвали в 26 международни и национални изяви, в 13 регионални и в 19 местни. Общо те имат 284 участия в различни прояви. С различните форми на културно-информационни и художествено-творчески дейности читалищата проявяват специално отношение към хората с увреждания, към Дома за възрастни хора в с. Тертер, правят дарения за болни деца и други.
    В общината има две читалища /в селата Юпер и Бисерци/, вписани в Национапната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища - България“. През 2015 г. читалището в с. Юпер стана инициатор и организатор на Първия национален фолклорен събор, в който участваха около 430 самодейци от страната. За четиринадесети път край с. Божурово се проведе традиционният фолклорен фестивал „Божурите“, в който взеха участие над 420 самодейци. А през месец юни в Кубрат се състоя първото издание на Националния фолклорен фестивал за български народни хора, под наслов „Танцувай с Пагане“.

 

Назад