Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.02.2016 г.

   На поредното редовно заседание на общинския съвет в Кубрат бяха приети 13 докладни записки. От предложените една бе оттеглена преди сесията, а една бе отхвърлена. Преди това бе съобщено, че 9-те общински съветници от ДПС сформират група с председател и говорител д-р Ибрахим Яхов.
   Приети бяха Общински план за младежта за 2016 г., в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012 - 2020 г./ и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2016 - 2020 г. Отменени бяха досега действащите Наредба № 22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета и Наредба № 19 за публично-частното партньорство на територията на община Кубрат и бяха приети нови на тяхно място.
   Утвърден бе списък на общинските жилища по своето предназначение. Решено бе клубът на пенсионера в с. Мъдрево да се настани в ново помещение под наем. За пълномощен и заместник пълномощен представител на община Кубрат в Общото събрание на Асоциация „Общински гори“ бяха определени съответно д-р Хюсеин Карасюлейман - председател на общинския съвет и инж. Хасан Хасанов - управител на „Кубратска гора“ ЕООД.
   Дадено бе съгласие за промяна в статута на Професионалната гимназия в Кубрат и обявяването й за общинска, за промяна във финансиращия я орган и придобиване в общинска собственост на управляваните от Професионалната гимназия държавни имоти. Решено бе да бъде внесено предложение в правителството за отпускане на персонална пенсия на детето Даниел Дочев, поради общо заболяване и починал баща.
   Общинските съветници изразиха подкрепа за кандидатстване на църква „Св. Димитрий Солунски“ в с. Равно с проект „Ремонт, реставрация и възстановяване на храма и прилежащите му пространства“, с максимална стойност до 400 000 евро пред Държавен фонд „Земеделие“. Накрая бе одобрена бюджетната прогноза на община Кубрат за периода 2017 - 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности.

 

Назад