Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Кубрат

   Община Кубрат организира обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ДВ, бр. 57 / 04 г., изм. и доп.). Общественото обсъждане ще се проведе на 30.03.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала №28 в сградата на Община Кубрат на адрес: ул. “Княз Борис I “ № 1, гр. Кубрат.
   Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите в сградата на Общинска администрация Кубрат: ул. “Княз Борис I“ № 1, гр. Кубрат, п.к. 7300, ст. № 17, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., както и на интернет адрес: http://www.kubrat.bg.
   Становища и мнения по ОУП и екологичната оценка към него могат да се депозират до 30.03.2016 г. в Община Кубрат на адрес: ул. “Княз Борис I“ № 1, гр. Кубрат п.к. 7300, на вниманието на младши експерт Хюлия Мехмед; факс: 0848 73 205, e-mail: hulya111@abv.bg.
   Лице за връзка по провеждане на консултациите и по общественото обсъждане: Хюлия Мехмед - младши експерт при Община Кубрат, тел. 0879 918 179.

 

 

Съобщение за провеждане на консултации и уведомление за обществено обсъждане на Общ устройствен план на Община Кубрат и екологична оценка към него Версия за Acrobat Reader
Общ устройствен план на Община Кубрат - предварителна версия 22.02.2016 г. Версия за WinZip
Доклад за екологична оценка към Общ устройствен план на Община Кубрат - предварителна версия 22.02.2016 г. Версия за WinZip

 

Назад