Покана за участие в обучение по проект „Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020 г.“

   Във връзка с изпълнение на договор № РД 50-160 / 07.12.2015 г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020 г., МИГ „Завет” ще проведе две еднодневни обучения за местни лидери – бизнеса, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местната власт.
   Обученията ще се проведат на следните дати:
   - 29.02.2016 г. в Заседателната зала на Община Завет - еднодневно обучение за местни лидери – бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местна власт и други, за най-малко 20 човека;
   - 01.03.2016 г. в Заседателната зала на Община Кубрат - еднодневно обучение за местни лидери – бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местна власт и други – за най-малко 20 човека;
   Темата на обученията е свързана с „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за ВОМР”. Всеки участник в обучението ще има възможност да се консултира с обучителите по теми, свързани с идеи за проекти по отделните Оперативни програми, да зададе въпроси, да придобие нови знания и умения за участие в подготовката на Стратегия за ВОМР.
   Молим желаещите да заявят своето участие в обученията в срок до 26.02.2016 г. вкл. на e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, или на следните моб. тел.:
   Моб. тел. 0885200090, 0894631850 – за гр. Завет
   Моб. тел. 0879918167 – за гр. Кубрат

 

 

Покана за участие в обучение по проект „Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020 г.“ Версия за Acrobat Reader

 

Назад