Покана за провеждане на общо събрание на СНЦ „МИГ Кубрат“

   Управителният съвет на СНЦ „МИГ Кубрат“, гр. Кубрат, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 ал. 1 от Устава на сдружението, и във връзка с Протокол №2 / 23.12.2015 г. от заседание на УС на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.02.2016 г. в 16:00 ч. на ул. „Княз Борис I“ №1, гр. Кубрат, при следния дневен ред:
   1. Вземане на решение на основание чл. 12, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и т.3 от Споразумение за Партньорство между СНЦ „МИГ Завет“ и СНЦ „МИГ Кубрат“ от 03.09.2015 г., сключено във връзка с кандидатстване по м. 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., за преобразуване на СНЦ „МИГ Кубрат“, гр. Кубрат, чрез ВЛИВАНЕ на СНЦ „МИГ Кубрат“ в СНЦ „МИГ Завет“;
   2. Разни.
   При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе в 17:00 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне един час преди общото събрание. За регистрацията си членовете трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете трябва да представят и писмено пълномощно.
   В предвид легитимността на гласуването при вземане на необходимите решения, предлагам да се прегледа основателността на представянето на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Кубрат“ и при необходимост да се актуализира представителството й в сдружението.

 

Назад