Съобщение - "Териториално-селищно устройство"

   Съобщаваме, че е изготвен проект за частично изменение на Подробния устройствен план /план за регулация, план за застрояване/ на гр. Кубрат, област Разград, за ПИ 1010 като се обособява самостоятелен УПИ за жилищни нужди, кв.35, по ПУП на гр.Кубрат.
   Проектът се намира в отдел “ТСУ” при Община Кубрат, на ул.”Княз Борис І” № 1 и може да се разглежда от заинтересованите.
   На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ЧП на ПУП до общинската администрация.

 

Назад