Информация по проекта на МИГ Завет по м.19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

   Завърши първата информационна кампания по населените места на община Кубрат по проекта на МИГ Завет и МИГ Кубрат по м.19.1. – „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. В проведените информационни срещи по селата е имало изявен интерес, най-вече от страна на земеделски производители и кооперации към мярка 4.1. „Инвестиции във физически активи“, която предстои да бъде включена в Стратегията за местното развитие на територията на общините Завет и Кубрат. Възможността за закупуване на земеделска техника и инвентар, създаване на трайни насаждения, преработка на плодове и зеленчуци – това са били най-атрактивните дейности, за които са готови земеделците да кандидатстват с проекти към Местната инициативна група при одобрение на нейната Стратегия за местно развитие. Също така е имало интерес и от страна на читалищата – за закупуване на сценични костюми и носии, организиране и провеждане на различни фестивали и селски празници, ремонт на читалищните сгради.
   Освен дребните земеделски производители, и представители на сериозни земеделски кооперации, като ЗК „Устрем“ и ЗК „Задруга“ от с. Равно са проявили готовност като активни местни участници и потенциални бенефициенти към Стратегията на МИГ-а.
   До края на месеца предстои организирането и провеждането на подобна кампания и в населените места на община Завет – на 23.02 – в с. Острово, на 24.02. – в с. Сушево, на 25.02. – в с. Брестовене, на 26.02. в с. Иван Шишманово и на 27.02. в с. Веселец.
   На 01.03. ще бъде проведено обучение в гр. Завет – в заседателната зала на общината, а на 29.02. подобно обучение ще има в заседателната зала на общината в гр. Кубрат. Двете обучения ще бъдат за местни лидери, т.е. активни и предприемчиви лица, желаещи да се включат при разработването на Стратегията за местно развитие и а потенциални бенефициенти с проекти към нея.

 

 

 

Проведени информационни срещи Проведени информационни срещи Проведени информационни срещи

Назад