Съобщение от ОП „Социални услуги“ - гр. Кубрат


   Община Кубрат в качеството си на бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., финансиран съгласно договор за предоставяне за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-2.002-0003-C001

СЪОБЩАВА


   Във връзка с реализирането на процедурите по втория етап на кандидатстване, на кандидат-потребителите, кандидатите за лични асистенти,кандидатите за медицински лица както и на потребителите по процедура ”Нови алтернативи” желаещи да ползват здравни или социални услуги предоставяни от Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда:
   От 07.03.2016 г. до 18.03.2016 г. вкл. ще се приемат заявление за ползване на социални услуги от Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда в община Кубрат.
   Към заявлението се прилагат следните документи:
   • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
   • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
   • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
   От 07.03.2016 г. до 18.03.2016 г. вкл. ще се приемат заявления от кандидатите за “Личен асистент” и медицински работници.
   Към заявлението се прилагат следните документи:
   • документ за самоличност (за справка);
   • автобиография;
   • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
   • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
   • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
   • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
   • копие от удостоверение за преминато обучение проект „Нови възможности за грижа”, "Подкрепа за достоен живот" или сходни програми/проекти по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 2007 - 2013 г. или операция „Нови алтернативи” по ОПРЧР 2014 – 2020 г.

   ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СГРАДАТА НА ОП ”СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” гр.Кубрат, ул. ”Страцин” № 2.

 

Назад