Община Кубрат издаде брошура за разделното събиране на отпадъците

   Ръководството Кубрат издаде информационна брошура, с която призовава гражданите на общината към отговорно отношение по разделното събиране на масово разпространените отпадъци. Целта е да се повиши обществената осведоменост и екологично съзнание.
   В брошурата се дават съвети какво да се прави със смесените битови отпадъци, строителните отпадъци, отпадъците от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии, акумулатори, гуми и отработени масла, отпадъци от моторни превозни средства и други.
   Град Кубрат и селата Севар, Беловец, Бисерци, Равно и Задруга са обхванати от система за разделно събиране на отпадъци, организирана в сътрудничество с „Булекопак“ АД. За целта се използват два вида контейнери - жълти за хартия, пластмаса и метал и зелени за стъклени опаковки. А смесените битови отпадъци се събират в обикновените съдове и контейнери. Те се изпразват за Кубрат - един път седмично, а за селата - три пъти месечно. Ако има забележки по обслужването на съдовете, всеки гражданин може да сигнализира на телефон в съответното кметство или на 0848 72020 в Кубрат.

 

 

Информационна брошура „Живея в чиста община!” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад