На вниманието на ползвателите на общински полски пътища на територията на Община Кубрат

   С Решение № 28 по Протокол № 3 от 21.12.2015 г. Общински съвет - Кубрат е дал съгласие за предоставяне на общински имоти с НТП-полски пътища за стопанската 2015-2016 г. на ползватели, в чиито масиви попадат, описани подробно в Заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ - Разград.
   В Заповед №33 / 15.01.2016 г. на Кмета на Община Кубрат са определени имотите, включени в масивите за ползване, съгласно подписано споразумение в съответното населено място, както и дължимите суми от ползвателите по землища.
   Договорите за стопанската 2015-2016 г. ще бъдат сключени след представяне на документ за извършено плащане.

 

 

Заповед № 33 от 15.01.2016 г. на кмета на Община Кубрат Версия за Adobe Reader
Приложения №№ 1 - 17 към заповедта на кмета на Община Кубрат Версия за Adobe Reader

 

Назад