Стартира изпълнението на проекта по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на общините Кубрат и Завет

   Уважаеми съграждани,

   През месец декември 2015 г. беше подписан тристранен договор № РД50-160 с МЗХ, ДФ „Земеделие - РА“ и за изпълнение на проект по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.
   Проектът се изпълнява в партньорство със СНЦ „МИГ Кубрат“. Целта на проекта е да се създаде нова стратегия за местно развитие по Подхода ЛИДЕР - Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за територията на общините Завет - Кубрат. В рамките на проекта са предвидени дейности за информиране, обучения и консултиране, разработка на нова Стратегия за местно развитие.
   Дейностите по проекта вече стартираха с провеждането на редовните работни срещи на екипа. На 14.01.2016 г. се състоя поредната среща на ръководствата на двата МИГ-а.
   Уведомяваме всички членове на МИГ Кубрат, граждани, потенциални бенефициенти към СМР и всички други заинтересовани лица за предстоящите събития през месец Януари 2016 г.
   - На 19.01.2016 г., място - Заседателна зала на Община Завет, гр. Завет - Провеждане на еднодневна информационна конференция – от 10:30 ч.;
   - На 26.01.2016 г., място - Заседателна зала на Община Завет, гр. Завет - Провеждане на еднодневна информационна среща – от 10:30 ч.;
   - На 27.01.2016 г., място – Ритуална зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат - Провеждане на еднодневна информационна среща – от 10:30 ч.

   Очакваме ви!

   За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на проекта на следните адреси: гр. Завет, ул. Лудогорие 19, GSM: 0885 200 090; 0894 631 850 гр. Кубрат, ул. Добруджа 2, GSM: 0879 918 167 или e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg
Стартира изпълнението на проекта по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" от ПРСР 2014-2020 г. на територията на общините Кубрат и Завет

 

 

Покана за участие в информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад