Проведено изнесено заседание на Общински съвет - Кубрат

   Поредното заседание на общинския съвет в Кубрат се проведе в конферентната зала на хотел „Романс Сплендид“ в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“. В него взеха участие кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, заместник-кметът Нина Цонева, общинските съветници, кметовете на селата и служители в общинската администрация. Разгледани и приети бяха всичките 14 докладни записки.
   Направена бе актуализация на бюджета на община Кубрат за 2015 г. по приходната и разходната част, в размер на 108 783 лв. Одобрена бе план-сметка за необходимите разходи за битовите отпадъци през 2016 г., в размер на 779 111 лв. Таксите за жителите на общината и за фирмите остават същите, както през 2015 г. За жилищни имоти на граждани таксата е 4,5 промила, за нежилищни имоти на граждани - 8 промила за Кубрат и 6,5 промила за селата и за нежилищни имоти на предприятия и организации - 8 промила за Кубрат и 6,5 промила за селата.
   Общинските съветници дадоха съгласието си за разсрочване на задълженията на „Елпром-Елин“ АД, в размер на 29 847,04 лв., със срок за погасяване 36 месеца, считано от 01.01.2016 г. Решено бе да се извърши продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в с. Савин и да бъде удължен срокът на договора за наем на общински жилищен имот.
   Одобрен бе подробен устройствен план - парцелиран план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България“ ООД, на територията на община Кубрат в землището на с. Беловец. Общинският съвет даде съгласието си за частично изменение на Подробния устройствен план на град Кубрат за периода 2014-2020 г. с проекта „Изграждане на фотоволтаична инсталация, разположена върху паркинг, оборудван със зарядна станция за електроавтомобили“.
   Решено бе договореният кредит на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД с ТБ „Инвестбанк“ АД, в размер на 60 000 лв. да бъде погасен със заложените обезпечения по него. Дадено бе съгласие за предоставяне на общински полски пътища за стопанската 2015-2016 г. на позвателите, в чиито масиви за ползване попадат.
   Разрешено бе разсрочването на задълженията на „Бултрейд - Частна компания“ АД - Русе в размер на 5 952,82 лв., със срок на погасяване 24 месеца, считано от 01.01.2016 г.

 

Назад