Информация за напредъка на проект „Нови възможности за грижа”ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

   /Съгласно сключеното споразумение за партньорство,между АСП и община Кубрат раздел Б, т. 2.7 където партньорът се задължава текущо да публикува на интернет-страницата на общината информация за напредъка на проекта/

   През м. март 2015 г. в община Кубрат стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Кубрат е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане.
   Целта на проекта е:
   Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.
   Целевите групи са:
   • хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
   • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
   • семейства на деца с увреждания;
   • самотно живеещи тежко болни лица.
   Екипът за управление на проекта в община Кубрат подготви и разпространи информация за условията и реда за включване в дейността по предоставяне на социалната услуга.
   В рамките на срока за прием /от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г./ се приеха 272 заявления от кандидат-потребители и 250 заявления от кандидати за лични асистенти.
   На 14.05.2015 г. бяха сключени договори за обслужване на 120 потребители /10 от тях деца/. Чрез реализацията на проект „Нови възможности за грижа” се подобри качеството на живот на 120 потребители и се осигури заетост на 109 безработни лица и 8 лични асистента, назначени на втори трудов договор от община Кубрат.
   Социалната услуга „Личен асистент” по проекта се предоставя от 14.05.2015 г. до 29.02.2016 г.
   За периода м.03.2015 г. - м.12.2015 г. екипът за управление на проекта изготви трудови договори, допълнителни споразумения за актуализация на работната заплата на личните асистенти, начисли и изплати възнагражденията на личните асистенти; извърши ежемесечен мониторинг в домовете на потребителите по отношение на качеството на предоставяната услуга; изготви необходимите справки, информации и отчети по проекта.
   Към настоящия момент общия брой на сключените договори с потребителите на които е предоставена социална услуга ”Личен асистент” от началото на проекта е 141, личните асистенти предоставили социалната услуга са 126.
   Изразходвания финансов ресурс от стартирането на проекта е 164 686,60 лв.
   Верифицираните разходи са в размер - 58 756,90 лв.
   Екипът за управление на проекта в община Кубрат продължава да извършва всички дейности по реализирането на проекта на територията на община Кубрат.
   Чрез реализираните дейностите по проекта се подобри достъпът не само до основни социални услуги, а и се постигна независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора.

   15.12.2015 г.
   гр. Кубрат
   Администратор: Ахмед Камбер

 

 

Назад