Публична покана за обществена поръчка - СОУ „Христо Ботев” гр. Кубрат

   СОУ „Христо Ботев” гр. Кубрат публикува Публична покана с предмет „Закупуване на 40 броя крайни устройства - лаптопи, съгласно приложената спецификация, съдържаща минимални изисквания към устройствата”.
   Подробна информация може да бъде намерена на сайта на СОУ „Христо Ботев” гр. Кубрат - www.soukubrat.com в „Профил на купувача“.

 

Назад