Съобщение от ОП „Социални услуги“ - гр. Кубрат

   Община Кубрат съобщава, че по проект „Подкрепа за независим живот” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., финансиран съгласно договор за предоставяне за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M90P001-2.002-0003-C001 в сградата на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат, ул. „Страцин“ № 2 ще се приемат молби от кандидати за ползватели на услугата „Личен асистент” от 05.11.2015 г. до 18.11.2015 г.

 

 

Съобщение Версия за Acrobat Reader

 

Назад