В Кубратска община започна проект „Независим живот“

   От 1 октомври в Кубратска община стартира проектът „Независим живот“. Преди това бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ между Министерството на труда и социалната политика и община Кубрат. От 81 общини в цяла България, Кубратската е трета по ред с одобрен проект. Той е разработен от екипа на Общинското предприятие „Социални услуги“ в Кубрат, стойността му е 499 998,97 лв.
   Целевите групи са: хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Социалните услуги се предоставят на пълен работен ден или под формата на почасови услуги от специалисти, работещи в областта на здравеопазването или безработни лица, притежаващи необходимата квалификация.
   В Кубратска община са обхванати 100 потребители, за които се грижат 80 лични асистенти. Срокът на договора е до 31 декември 2017 г., като след това общината се задължава 6 месеца да поддържа услугите за социално включване в общността или в домашна среда.
   Чрез реализацията на проекта ще се предоставят интегрирани услуги на хората от целевите групи, а от друга страна ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст и ще се даде възможност на хората с увреждания да избират желания и необходим асистент.

 

Назад