Даде се съгласие за сключване на споразумение за партньорство между СНЦ “МИГ Кубрат” и СНЦ “МИГ Завет”

   Поредното заседание на Общинския съвет в Кубрат се състоя на 26.08.2015 г. в ритуалната зала на читалището в града. На него бяха разгледани 7 докладни записки.
   Общинският съвет даде съгласието си за разделяне на общински поземлен имот с обща площ 13,477 дка в землището на с. Задруга, на два имота. Също така предстои да се извърши продажба на имот - частна общинска собственост в с. Сеслав, на собственика на законно построена върху него сграда. Решението за продажба е чрез публичен търг с явно наддаване на 50 имота от общинския поземлен фонд в землището на с. Севар. Допълва се Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2015 г. с два поземлени имота в горски територии.
   Ще бъде направено изменение на ПУП на гр. Кубрат за УПИ № IV - „Център - Знаме на мира“ от кв. № 75 /новообразуван УПИ № П - 505.1413, кв. 75 А и промяна на съседните УПИ/.
   Общинските съветници дават съгласие за сключване на споразумение за партньорство между Сдружение с нестопанска цел/СНЦ/ „Местна инициативна група /МИГ/ Кубрат“ и СНЦ „МИГ Завет“ за кандидатстване и реализиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и финансово обезпечаване на изпълнението на проекта.

 

Назад