Публично обсъждане на екологични програми на община Кубрат за периода 2015 - 2020 г.

   Община Кубрат кани заинтересованите страни да представят своите предложения за изготвяне на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за периода 2015 - 2020 г.
   Започна разработването на програмни документи за периода 2015 - 2020 г. - Програма за опазване на околната Среда и Програма за управление на отпадъците, в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и предвид предстоящото изтичане на срока на действащите документи. Участието на заинтерисованите страни от началото на разработване на документите е изключително важно, както за събирането на данни, така и за оценка на мерките, които вече се прилагат.
   Участниците в консултациите ще бъдат основният ресурс в последващите фази на разработване на програмите, а тяхното непрекъснато участие ще гарантира, че разработените програми ще бъдат уместни, полезни и постижими.
   В тази връзка са приканени всички заинтересовани физически и юридически лица да представят своите предложения за изготвяне на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2015 - 2020 г.
   На вниманието на заинтересованите е и Анкетна карта за проучване на настоящото състояние на околната среда, както и визията, целите и приоритетите в развитието на община Кубрат в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъците за периода 2015 - 2020 г.
   Мнения, предложения и попълнени анкетни карти могат да се депозират на място в Информационния център на община Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1; с писма на адрес: гр. Кубрат 7300, ул. „Княз Борис I“ № 1, община Кубрат; по факс 0848 / 73205 и на електронна поща kubrat@kubrat.bg.

 

Назад