Съобщение във връзка с усложнената пожарна обстановка в страната

   Във връзка с усложнената пожарна обстановка в страната, вследствие на високите температури и постъпило писмо с вх. № УД-02-17-758 от 20.08.2015 г. на областния управител на област Разград е издадена Заповед №934 / 21.08.2015 г. на кмета на община Кубрат, относно забраната за палене на стърнища и други растителни отпадъци в земеделски земи, слогове и крайпътни ивици.
   Съгласно чл. 41а от закона за опазване на земеделските земи, се наказва с глоба от 1500 до 6000 лева, ползвател на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000 лева.
   Нарушенията се установяват с актове на длъжностни лица, определени от кмета на общината. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощено от него лице.

 

 

Заповед №934 / 21.08.2015 г. на кмета на община Кубрат, относно забраната за палене на стърнища и други растителни отпадъци в земеделски земи, слогове и крайпътни ивици Версия за Acrobat Reader

 

Назад