Кубрат ще се влее в Асоциация по ВиК Разград

   Кубратските съветници приеха на сесия решение община Кубрат да подаде заявление за членство в Асоциация по ВиК Разград. Това се налага още повече от факта че местното водоснабдително дружество ВиК „Меден кладенец“ дължи на кредитори и е фактически във фалит.
   На заседанието бяха разгледани и обсъдени общо 13 докладни записки. В него участва и областният управител Петър Василев, който преди началото почерпи с бонбони за именния си ден. Други решения, приети на заседанието са: решение за отписване от активите на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД в Кубрат на трансформаторен пост в пречиствателна станция и електропровод към него. Направено бе ново обсъждане на решение № 467, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.05.2015 г. Дадено бе съгласие общината да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Кметът на общината Ремзи Халилов бе упълномощен да подпише Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин“. Направено бе допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в общината през 2015 г. Направена бе актуализация на бюджета на община Кубрат за 2015 г., като се увеличават средствата за финансиране на спортни организации за спортна дейност с 35 000 лв. за сметка намаляване разходите за външни услуги в дейност „Озеленяване“. Дадено бе съгласие за безвъзмездно изграждане на информационни терминали на територията на Община Кубрат, които ще обслужват гражданите, предоставяйки актуална информация от НОИ, НАП, Инспекция по труда, Бюро по труда, болницата, училищата и детските градини, читалища и спортни клубове.

 

Назад