Обява за отдаване под наем на пасища от ОПФ

   Община Кубрат уведомява всички собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни, че съгласно §18 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ се удължава срока за подаване на заявления за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2015-2016 г.
    Желаещите да ползват пасища, мери от ОПФ, подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 юли 2015 г.

 

 

Пакет документи за изтегляне Версия за WinZip

 

Назад