Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.05.2015 г.

   В Кубрат се проведе поредното заседание на Общинския съвет. На него бяха разгледани и приети 7 докладни записки. Направени бяха някои изменения и допълнения на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Въвежда се нов 10-ти член, който гласи, че община Кубрат предоставя комплексни услуги на граждани, еднолични търговци и юридически лица.
   Дадено бе съгласие за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в село Горичево. Бившата сграда на детското заведение в селото се иска за частна детска градина. Също така бе дадено предварително съгласие за право на прокарване на съоръжение през имоти - общинска собственост, чрез полагане на подземен оптичен кабел за нуждите на „Кубрат кабел“ ООД на територията на община Кубрат - землищата на селата Савин, Севар, Мъдрево и Бисерци. Oбщата дължина на трасето е 4 890 метра.
   Взето бе решение за сключване на предварителен договор за покупко-продажба на общински имот в село Божурово. Дадено бе разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване в село Тертер, във връзка с промяна предназначението му за неземеделски нужди.
   Направено бе определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2015-2016 година без търг или конкурс. Общинските съветници прецизираха критериите при избор на потенциални наематели. При постъпили две и повече заявления за един и същи имот, попадащ в масив за ползване, предимство да има кандидата, обработващ съответния масив.
   На второ място предимство да има кандидата с по-малък размер на общата обработваема площ и с постоянна адресна регистрация в съответното населено място. За всички останали случаи предимството да се определя по реда на постъпване на заявленията за кандидатстване. Гласувано бе и удостояването с наградата „Зрелостник на годината“ на Венсан Георгиев Найденов - отличник от СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат.

 

Назад