Социалните услуги в община Кубрат ще се развиват и през 2016 г.

   На поредното заседание на общинския съвет в Кубрат бяха разгледани и приети 14 докладни записки. Направено бе изменение и допълнение на Приложение №1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Допълнен бе списъкът с имоти публична общинска собственост - пасища и мери за индивидуално ползване за стопанската 2014/2015 година в землището на с. Юпер. Приети бяха и докладните, свързани с имоти от общинския горски фонд в землището на с. Беловец, с общинския поземлен фонд в землищата на селата Мъдрево, Севар, Савин, Медовене, Божурово, Тертер, Бисерци и Сеслав, с незастроени имоти в с. Звънарци и с предоставяне на водоема „Голямата балама“ за управление от кмета на с. Бисерци.
   Общинските съветници дадоха съгласието си община Кубрат да закупи два помпени агрегата и да ги предостави за безвъзмездно ползване на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД.
   Приета бе Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. Приет бе и годишния план за развитие на социалните услуги за догодина. За Домашния социален патронаж са предвидени 752 899 лв., за Дома за стари хора край с. Тертер - 385 935 лв. плюс дофинансиране от общинския бюджет с 10 000 лв., за Дневния център за възрастни хора с увреждания в Кубрат - 250 456 лв. плюс дофинансиране с 30 000 лв. и други.
   Приеха се и годишните счетоводни отчети на общинските дружества за миналата година: ВиК „Меден кладенец“ - със загуба в размер на 312 000 лв., „МБАЛ - Кубрат“ - с печалба от 1 370.14 лв., „Кубратска гора“ - с дивидент от 176 000 лв. и „Общинска аптека“ - в ликвидация.
   Приключи процедурата по ликвидацията на „Общинска аптека“ ЕООД. Направено бе допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г. Общинският съвет измени свое Решение №350 във връзка с отписване на активи за с. Тетово, община Русе и с. Черешово, община Сливо поле от капитала на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД - Кубрат.

 

Назад