Заключителна пресконференция по проект на ОПАК

   На 08 април 2015 г. от 14.00 часа в Ритуалната зала на читалище Кубрат, находяща се срещу главния вход на Общинска администрация - Кубрат ще се проведе закриваща пресконференция във връзка с изпълнение на проект по ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ОС ІІ «Управление на човешките ресурси» - Подприоритет 2.2. «Компетентна и ефективна държавна администрация», бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 - Проект: „Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, съгласно Договор №М13-22-14 / 25.07.2014 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Назад