Извънредна сесия в Кубрат

   Шест докладни записки бяха разгледани и приети на проведеното в Кубрат извънредно заседание на общинския съвет.
   Определени бяха имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, за общо и индивидуално ползване през стопанската 2014-2015 г. Общинските съветници дадоха съгласието си за отдаване под наем на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на съответните землища и определиха цена от 25 лв. на декар за ползването им. Удължен с 4 години бе срокът на договора за наем на общински имот с площ 120 кв.м. в Кубрат, отдаден на местната организация на БСП. Решено бе да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване, на имот - частна общинска собственост, в с. Беловец, с начална тръжна цена от 4 866 лв. Дадено бе разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване в имот в с. Тертер. Одобрен бе годишният доклад за 2014 г. по Общинския план за развитие на община Кубрат за периода 2014-2020 г.

 

Назад