Обява за отдаване под наем на пасища от ОПФ

   Община Кубрат уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животи, регистрирани в информационната система на БАБХ, че до 10 март 2015 г. се приемат заявления за наемане на пасища, мери от общинския поземлен фонд.

 

 

Пакет документи за изтегляне Версия за WinZip

 

Назад