Високи резултати отчита община Кубрат за миналата година

   На последното си заседание общинският съвет в Кубрат прие отчета за изпълнението на бюджета на община Кубрат за 2014 г. Същият бе приет през февруари 2014 г. в размер на 10 880 336 лв. След направените актуализации за 3 043 764 лв., той стана 13 924 100 лв. Изпълнението му към 31 декември 2014 г. е в размер на 12 574 882 лв. Данъчните приходи са изпълнени на 98% при 89% за същия период на 2013 г., а неданъчните - 92% при 87% за 2013 г.
   Най-много разходи са направени за образование - 4 958 238 лв., жилищно строителство, БКС и околна среда - 2 356 273 лв., общодържавни служби - 1 632 964 лв., социално осигуряване и грижи - 1 494 481 лв. и т. н. Изплатените заплати и осигуровки са в размер на 5 825 420 лв., което представлява 46% от всички разходи, разходите за издръжка са 4 320 025 лв. или 34%, а капиталовите разходи - 2 000 952 лв., което е 16%. Общото изпълнение на бюджета към 31 декември, спрямо годишния план е 90%, при 88% за 2013 г. По-висок е относителният дял на капиталовите разходи, в резултат на изпълнени строително-монтажни работи по проекти.
   През 2014 г. са извършени основни ремонти на обща стойност 416 645 лв., главно за пътища, в кметства, във функция „Образование“ и други.
   Остатъкът по банковата бюджетна сметка е 975 540 лв. - основно в делегираните от държавата дейности и училища и в местни дейности. Към края на изминалата година общината няма просрочени задължения.

 

Назад