Общинският съвет отчете дейността си за второто полугодие на 2014 г.

   През второто полугодие на миналата година общинският съвет в Кубрат е провел 5 заседания, едно от които бе изнесено във Велико Търново. На тях са приети 50 решения, от които 46 с пълно единодушие. Сред тях най-много са свързаните с общинските дружества и предприятия - 13, общинската собственост - 10, общинските поземлени имоти - 7 и т. н. В дневния ред на заседанията са били включени за обсъждане 34 предложения за решения на кмета на общината, 15 - на председателя на общинския съвет и едно - на общински съветник.
   За този период четирите постоянни комисии към общинския съвет са имали по 5 заседания. На тях са разглеждани и допълнителни материали, като молби, предложения, сигнали и други.
   Преобладаващите докладни записки са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изменения и допълнения на действащите наредби, за одобряване на проекти за подробни устройствени планове, за кандидатстване с проекти и други. Немалка част от тях касаят дейността на общинските дружества и предприятия ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, „Кубратска гора“ ЕООД, „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, ОП „Социални услуги“, Дневния център за възрастни с увреждания и „Общинска аптека“ ЕООД - в ликвидация.
   Почти на всяко заседание е било приемано решение, свързано с ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, с оглед подобряване на финансовото му положение. Продължава процедурата по ликвидацията на „Общинска аптека“ ЕООД. Приети бяха решения, относно изработване на горскостопански план за горските територии - собственост на община Кубрат, и определяне начина на ползване на дървесина от тях. Поради по-големия брой заявки за дърва за огрев от хората с увреждания, бе увеличена със 708 кубика ползваната дървесина. За нуждите на СНЦ „Футболен клуб Кубрат 2007“ бе дадено съгласие да се предоставят 16 000 лв. от „Кубратска гора“ ЕООД.
   Дейността на общинския съвет в Кубрат е достъпна за гражданите, но за съжаление те не участват активно при обсъжданията на важни за общината въпроси.

 

Назад