Ще се приемат отчетите за дейността на Общинския съвет и за изпълнението на бюджета

   Поредното заседание на Общинския съвет ще се състои на 30.01.2015 г. /петък/, от 10.30 часа в ритуалната зала на читалището в града. На него ще бъдат разгледани 10 докладни записки. Предстои да бъде направена промяна на наемни цени в Наредби №4 и № 14. Ще бъде приет отчетът за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от м. юли до м. декември 2014 г.
   Ще бъдат представени отчетите за изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г. и за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. Ще бъде приета Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г. Ще бъде утвърден списък на общинските жилища по своето предназначение.
   Една от докладните е свързана с предоставяне право на ползване върху общински имот в с. Беловец, а други две с имоти в Кубрат и с. Бисерци. Предстои да бъде приета годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2015 г. На 27.01.2015 г., от 15.15 часа ще заседават постоянните комисии към Общинския съвет по евроинтегерация, икономическо развитие, бюджет и финанси и по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, а на 28.01.2015 г. от 15.15 часа - по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания и по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление.

 

Назад