Съобщение от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинска служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи свиква заседание на комисия, назначена със Заповед № РД 11-119 / 04.08.2014 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Разград.
   На заседанието на комисията, се поканват да присъстват участниците в споразумението между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Беловец по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ.
   Заседанието ще се проведе на 01.09.2014 г. в сградата на Кметство с. Беловец, община Кубрат, област Разград от 10.00 часа.

 

 

Oбявление от Общинска служба по земеделие - Кубрат Версия за Adobe Reader

 

Назад