Общинският съвет в Кубрат отчете дейността си за първото полугодие на 2014 г.

   През този период съставът на общинския съвет в Кубрат бе попълнен с нов общински съветник - Николай Иванов, който зае мястото на починалата Даниела Пенева. Проведени са 7 заседания, от които 2 извънредни. Приети са 74 решения.
   Общо от началото на мандата - от ноември 2011 г. до юни 2014 г. са проведени 33 заседания /30 редовни и 3 извънредни/ и са приети 366 решения.
   За шестте месеца на тази година най-много са решенията, свързани с общинската собственост и общинския поземлен и горски фонд - 31, с общинските дружества и предприятия - 13, с програми, стратегии, планове и др. - 7 и т. н. В дневния ред на заседанията са включени за обсъждане 53 предложения за решения от кмета на общината, 15 от председателя на общинския съвет и 6 от управители на общински фирми и общински съветници.
   Утвърдена е процедура по предварително обсъждане на докладните записки в четирите постоянни комисии. По 6 заседания са провели: комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси, комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление и комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. Освен докладните записки, в тях са разгледани и допълнителни материали, като молби, предложения, сигнали и други, които изискват становище на общинския съвет.
   През периода приключи процедурата по ликвидацията на общинското предприятие „Медицински център I“ ЕООД. В същата процедура е и друго общинско дружество - „Общинска аптека“ ЕООД. На почти всяко заседание се разгледаха и взеха решения, свързани със закъсалото финансово ВиК „Меден кладенец“ ЕООД. Още не е ясно неговото бъдеще, след като се разбра, че процедурата по вливането му към „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - Разград, не е подходяща в момента.
   Работата на общинския съвет е свързана и зависима от общинската администрация. Голяма част от предложенията за решения се изготвят от експертите в администрацията и след приемането в необходимия срок, те биват предоставяни за изпълнение на съответните дирекции и длъжностни лица. Утвърдена практика е на заседанията на комисиите да присъстват и служители на общината, имащи отношение към внесените предложения за решения.

 

Назад