Приеха отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2014 г.

   В последния ден на юли се проведе поредното редовно заседание на общинския съвет в Кубрат. На него бяха разгледани 13 докладни записки.
   Приет бе отчетът за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от януари до юни 2014 г. Направени бяха някои изменения и допълнения на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци и на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Единодушно бе приет и отчетът за изпълнение на бюджета към 30 юни 2014 г. При годишен план от 11 878 279 лв., той е изпълнен в размер на 4 725 096 лв. Разрешено бе отпускането на временен безлихвен заем в размер на 136 317,18 лв. от бюджетната сметка на община Кубрат за авансово финансиране на изграждането на многофункционална спортна зала в Кубрат. Продължени бяха договорите за отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот, общинска собственост /кабинети в местната болница/, за здравни дейности. До 3 юли 2017 г. бе удължен срокът на договора за наем на общинския имот, в който се помещава Общинският съвет на ДПС. Удължен бе срокът на ликвидация на „Общинска аптека“ ЕООД с три месеца, до 13 ноември 2014 г. Същевременно бяха приети началният баланс и доклад на дружеството и Програма за ликвидация. Приети бяха докладите за дейността на „Кубратска гора“ ЕООД за 2013 год. и на „ВиК „Меден кладенец“ ЕООД към 30 юни 2014 г. За изпадналото във финансов колапс водно дружество бе избрана специална комисия, която до края на месец септември да излезе с решение за неговото бъдеще.
   Решено бе да се изработи Горскостопански план за горските територии - собственост на община Кубрат. Приета бе Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината. Утвърдена бе нова структура на общинското предприятие „Социални услуги“. Общият брой на персонала ще бъде 46 души.

 

Назад