Приеха отчета за изпълнение на бюджета за 2013 г.

   На проведеното в Кубрат поредно заседание на общинския съвет бяха разгледани и приети всичките 12 докладни записки. На първо място бе приет годишният отчет за изпълнение на бюджета на община Кубрат за 2013 г. При общ обем от 12 352 534 лева, изпълнението към 31 декември е в размер на 10 867 478 лева. Спрямо годишния план изпълнението е 88%. Изпълнението на данъчните приходи е 89%, а на неданъчните - 87% /основно от преизпълнение на приходите от продажби на общинска собственост/. Изплатените заплати и осигуровки са в размер на 5 344 875 лева, което е 49% от общите разходи, разходите за издръжка - 4 066 953 лева - 37%, капиталовите разходи - 1 090 252 лева - 10% и субсидии за други организации - 2%. Остатъкът по банковата бюджетна сметка е 927 227 лева, основно в делегираните от държавата дейности и училища и в местни дейности.
   Единодушно бе приета и бюджетната прогноза на община Кубрат за периода 2015 - 2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Отменена бе досега действащата и бе приета нова Наредба №16 за стопанисване и управление на земи от общинския поземлен фонд. Одобрено бе ползването на 5 000 куб. метра дървесина от гори, собственост на община Кубрат. Решено бе още на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите от общината да се предостави безплатно по 3 куб.м дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон. Общинските съветници се съгласиха общината да кандидатства с проект за изграждане на спортна площадка в града. Без проблеми бяха приети и останалите докладни записки.

 

Назад