Съобщение - "Търговия, земеделие и гори"

   Нa вниманието на всички земеделски производители от Община Кубрат!
   Община Кубрат кани всички заинтересовани лица - земеделски производители на информационна среща с представители на ОД "Земеделие" гр. Разград, Областна дирекция на ДФ "Земеделие" и Национална служба за съвети в земеделието, офис Разград.
   Срещата ще се проведе на 22.11.2010 г. в малката зала на читалище "Св.св.Кирили и Методий" гр.Кубрат от 13.30 до 16.00 часа.
   Програма за провеждане на срещата:
   1. Условия и ред за регистрация на земеделските производители. Права и задължения на регистрирания земеделски производител.
   - г-жа Валентина Френкева - Директор на ОД "Земеделие" гр. Разград
   2. Кредитна схема-инвестиции в селското стопанство.
   - експерт от регионалната структура на ДФ "Земеделие" гр. Разград.
   3. Дискусия.
   4. Възможности за подпомагане на малки растениевъдни и смесени стопанства по мярка 141 ”Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР.
   - г-жа Светлана Димитрова - гл. експерт - координатор, НССЗ, офис Разград.
   5. Дискусия с участието на одобрен земеделски производител по мярка 141, клиент на НССЗ, офис Разград от общината.

 

Назад