Заключителна среща по проект на ОПАК

   На 05 декември 2013 г. от 14.00 часа в Ритуалната зала на читалище Кубрат, находящо се срещу главния вход на Общинска администрация - Кубрат ще се проведе закриваща пресконференция във връзка с изпълнение на проект по ОП „Административен капацитет“ Приоритетна ОС ІІ «Управление на човешките ресурси» - Подприоритет 2.2. «Компетентна и ефективна държавна администрация», бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 - Проект: „Повишаване капацитета на служителите на Община Кубрат за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса “, съгласно Договор №А12-22-196/29.03.2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Назад