Приеха план за водоснабдяване и канализация в община Кубрат

   В Кубрат се проведе поредното заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани и приети 5 докладни записки. Приет бе Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД - Кубрат. Общинските съветници дадоха съгласието си за участие на община Кубрат в ново търговско дружество с ограничена отговорност "НЦЦ СрБг" ООД /сръбска фирма със седалище в София/, като общината запазва същия процент на дялово участие в него - 10 %. Във връзка с проекта за изграждане на оранжерии за здравословна органична храна в община Кубрат, от сръбската фирма са изявили желание да им бъде предоставен под аренда за срок ог 30 години поземлен имот, собственост на ОУ „Св. Климент“ - село Юпер, в землището на село Божурово, с площ 202.060 дка. Това ще стане след провеждане на публичен конкурс при определени условия. Дадено бе съгласие да се упълномощи управителя на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД да извърши необходимите действия за бракуване или продажба на лекотоварен автомобил „УАЗ 452“, собственост на дружеството.
   На управителя на „Кубратска гора“ ЕООД бе възложена доставката на електронна автомобилна везна с максимален товар до 60 тона и изграждане на бетонов фундамент, на който да бъде монтирана везната на обща стойност до 40 000 лева без ДДС.

 

Назад