Преброяване 2011 - Инструкция и документи за попълване.

   През 2011 г ще бъде извършено преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.
   Целта на Преброяването e да осигури информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната, за сградния и жилищния фонд.
   Организацията и провеждането на Преброяването се осъществяват съгласно:
   - Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Р България през 2011 г.,
   - Закона за статистиката и
   - Решенията на Централната комисия по преброяването.
   Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването и териториалните статистически бюра съвместно с областните управители и кметовете на общините организират и провеждат преброяването на населението и жилищния фонд (чл. 13 от ЗПНЖФ 2011).
   Със заповед на председателя на Националния статистически институт е назначена Общинска преброителна комисия, която организира дейностите за подготовка и провеждане на преброяването.
   Непосредствената работа по попълването на преброителните карти се извършва от преброители, които от своя страна се ръководят, контролират и подпомагат от контрольори. Преброителите и контрольорите са тези, които пряко контактуват с населението при събирането на информацията по време на преброяването.
   Кандидатите за преброители/ контрольори трябва да са навършили 18 години и да имат завършено минимум средно образование. Спецификата на работата им предполага наличие на опит в някоя/ някои от следните сфери и дейности: администрация, ползване и попълване на документи, икономически и финансово-счетоводни дейности, социална сфера, образование, здравеопазване, и/ или да са с техническо образование; да имат опит в работа с хора и организационен опит.
   Общинските преброителни комисии избират за преброители и контрольори подходящи лица, които ще усвоят и приложат правилно и точно издадените указания и инструкции за преброяването. Преброителите и контрольорите се избират в съответствие с указанията за извършване на подбор на преброителите и контрольорите.
    Набирането на кандидати и подборът на преброителите и контрольорите се осъществяват през периода от 10 ноември до 10 декември 2010 година.
   Лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори в преброяването представят заявление чрез Общинската преброителна комисия до директора на Териториалното статистическо бюро /по утвърден образец/, придружено от европейски формат на автобиография /по утвърден образец/ със актуална снимка и приложено копие от диплома за най – висока степен на завършено образование, не по-късно от 10 декември 2010 година в ЦУИГ в сградата на община Кубрат. Документите се регистрират в електронната система за документооборот, а кандидатите получават входящ номер. Целта е да се документират по безспорен начин имената и датата на подаване на документите.
   Списък на одобрените преброители и контрольори се оповестява не по-късно от 10 януари 2011 г. в общинската администрация и в ТСБ.
   Протокол от решението на Общинската преброителна комисия и документите на одобрените кандидати се предоставят на директора на Териториалното статистическо бюро не по-късно от 15 декември 2010 година, който подписва с тях граждански договор не по-късно от 25 януари 2011 година. В договора се уточняват правата и задълженията на страните по време на преброяването. На преброителите, контрольорите и придружителите се издава служебна карта, съдържаща техните имена, служебен номер, срока на валидност и снимка.
   Преди получаването на служебните карти, преброителите и контрольорите подписват клетвена декларация по образец, с която се задължават да опазват в тайна персоналните и индивидуалните данни, които са получили по време на изпълнението на служебните им задължения. Неподписването на декларацията лишава кандидатите от възможността да бъдат назначени като преброители и контрольори.
    Общинската преброителна комисия информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.
    ВНИМАНИЕ: Документи на кандидати за преброители и контрольори няма да се приемат след определения срок – 10 декември 2010 г.
    Формуляр на Заявление - Изтегли от ТУК
    Формуляр на Автобиография - Изтегли от ТУК
   Закон за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 2011 г. - Изтегли от ТУК
   Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. - Изтегли от ТУК
   Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори при преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година - Изтегли от ТУК

 

Назад