Готова е бюджетната прогноза за 2014 - 2016 г.

   В Кубрат се проведе поредното заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани и приети 13 докладни записки. Приет бе Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от общината. Одобрена бе бюджетната прогноза на община Кубрат за 2014 - 2016 година. Гласува се и общата численост и структура на общинската администрация в сила от 1 октомври 2013 година. В нея вече ще работят 87 души, с един по-малко отпреди. Закритата бройка е на бившия заместник-кмет Юзджан Алиев, който бе назначен за директор на ОД „Земеделие“ в Разград.
   Най-много дебати предизвикаха докладните, свързани с новата учебна година в детските градини и училищата. За това, по предложение на кмета на община Кубрат Ремзи Халилов бе решено до края на месец март 2014 година да бъде проведена Кръгла маса за образованието. В крайна сметка се прие и предложението за допускане на маломерни паралелки и слети класове в общинските училища. Решено бе осигуряването на необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в тях, в размер на 60 916 лева, да стане от собствени приходи на съответните училища.
   Закрита бе общинската ЦЦГ „Митко Палаузов“ в село Горичево, а ЦЦГ „Осми март“ в Звънарци бе преобразувана чрез сливане във филиал на ЦДГ „Щастливо детство“ - Божурово. Решено бе да бъде закрита и полудневната детска група в Каменово, която бе филиал на ЦДГ „Детелина“ в Равно.
   Определени бяха училищата /СОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Христо Смирненски“ в Кубрат и ОУ „Св. Климент“ в Юпер/, които ще са преимуществени ползватели на петте училищни автобуса, предоставени от Министерството на образованието и науката по Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. Разрешено бе провеждането на търгове за отдаване под наем на павилионите за закуски в СОУ „Христо Ботев“ - Кубрат и в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - Севар. Общинските съветници дадоха съгласието си Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ в Кубрат да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година с проекта „Преустройство на котелно помещение за работа на газ“.

 

Назад