Публично обсъждане на Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 год.

   На 27.09.2013 г. (петък) от 11:00 часа в Ритуалната зала на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат ще се проведе обществено обсъждане на Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година.
   С Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година се определят средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Кубрат, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината.
   По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година. Планът има следното съдържание:
   • Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Кубрат.
   • Цели и приоритети за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година.
   • Индикативна финансова таблица.
   • Индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г.
   • Необходими действия по наблюдение, оценка и актуализация на плана. Система за наблюдение и оценка (СНО) на плана.
   • Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.
   • Програма за реализация на Плана за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година.
   Общинска администрация – Кубрат разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за общината стратегически документ.

 

 

Проект на Общински план за развитие на Община Кубрат за 2014-2020 год. Версия за Acrobat Reader

 

Назад